Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej  www.wolica.naszsds.pl oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej www.wolica.naszsds.pl/bip zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej.

Data publikacji strony podmiotowej oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej: 2017-08-25.
Data ostatniej dużej aktualizacji strony podmiotowej 2020-08-25 oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej 2020-05-26: 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. google maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-10-23.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W ŚDS w Wolicy dla strony www.wolica..naszsds.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative,  (pod adresem internetowym:  http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że: strona internetowa spełnia wymagania w 95,94%. Natomiast strona BIP  www.wolica..naszsds.pl/bip spełnia wymagania w 100%.


Wyeliminowanie wskazanych w raporcie wad, barier nastąpi w najbliższym możliwym terminie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu Ctrl+f.

 

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy, Wolica 9, 38-505 Bukowsko

Dostępność wejścia:

Do budynku ŚDS  prowadzą trzy wejścia:

  1. Wejście główne od drogi powiatowej. Do tego wejścia prowadzą schody, dwa stopnie, przy wejściu, po lewej stronie schodów zlokalizowany jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w drzwiach zewnętrznych nie ma  progów. Drzwi otwierają się na zewnątrz (przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy). Kolejne drzwi wejście z wiatrołapu do korytarza na parterze również nie mają progów, otwierają się na zewnątrz. Drzwi posiadają pochwyty.
  2. Wejście boczne od drogi powiatowej. Do tego wejścia prowadzą schody, dwa stopnie, przy wejściu, po lewej stronie schodów zlokalizowany jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w drzwiach zewnętrznych nie ma  progów. Drzwi otwierają się na zewnątrz (przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy). Kolejne drzwi wejście z wiatrołapu do korytarza na parterze również nie mają progów, otwierają się na zewnątrz. Drzwi posiadają pochwyty.
  3. Wejście ewakuacyjne od drogi gminnej, do którego również prowadzą dwa schody oraz zjazd dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Drzwi posiadają pochwyty.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolicy  jest dwukondygnacyjny- parter i piętro (użytkowe poddasze). Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrze. W budynku jest winda, która znajduje się na parterze w holu na wprost wejścia głównego (wszystkie schody wewnątrz budynku można ominąć korzystając z windy). Winda posiada oznaczenia w alfabecie brajla. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność toalety:

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

Dostępność parkingu:

Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwianiu spraw nie mogą skorzystać z tłumacza języka migowego.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc  pracownika ŚDS, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną lub dostępnością strony podmiotowej oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Serwoński, adres poczty elektronicznej: wolica.dom@poczta.fm  Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer (13) 466 63 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stroną internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie:
Organ nadzorujący: Kierownik ŚDS w Wolicy Grzegorz Serwoński  e-mail: wolica.dom@poczta.fm tel.: (13) 466 63 23.  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe :

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy

Wolica 9

38-505 Bukowsko

tel. (13)466-63-23

e-mail: wolica.dom@poczta.fm

Zegar

Kalendarium

Listopad 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny